අධි-නිරවද්යතා පරීක්ෂණ උපකරණ

දහන පරීක්ෂණ පෙට්ටිය

විස්තීර්ණ ශක්තිය පරීක්ෂණ විනිසුරු ම .ුල්ල

ක්‍රිප් ඇඳුම් පරීක්ෂක

විද්‍යුත් විශ්ලේෂණ පරිමාණය

පෙන ප්‍රතිරෝධීතා පරීක්ෂක

කල්පැවැත්ම පරීක්ෂා කිරීමේ යන්ත්‍රය පටවන්න

ගැඹුර අන්වීක්ෂය උණු කිරීම

ලෝහමය කැපුම් යන්ත්‍රය

ලෝහමය ඔප දැමීමේ යන්ත්‍රය

ලුණු ඉසින පරීක්ෂක

SIP පරීක්ෂක

විශ්ව ද්‍රව්‍ය අත්හදා බැලීමේ පරීක්ෂක

කම්පන අවශෝෂක තෙහෙට්ටුව පරීක්ෂණ බංකුව

ලෝහමය කැපුම් යන්ත්‍රය